آموزش سریع Vivado HLS

قسمت دوم: ارزیابی فانکشنالیتی طرح در Vivado HLS

در این ویدئو شیوه ارزیابی فانکشنالیتی طرح در Vivado HLS را باهم مرور خواهیم کرد. برای ارزیابی عملکرد طرح باید کدهای C را شبیه سازی کنیم.