نه باور نادرست در مورد سنتز سطح بالا

نُه باور نادرست در مورد سنتز سطح بالا

سنتز سطح بالا را می‌توان به عنوان یک ابزار کارآمد با بهره وری قابل قبول برای طراحی سخت افزار در نظر گرفت، هر چند چندین حقیقت ناگفته پیرامون این مفهوم وجود دارد.