اینترفیس AXI

اینترفیس AXI (قسمت سوم: شبیه سازی AXI4-Lite با AXI VIP)

در قسمت سوم این سری آموزشی قصد داریم با اضافه کردن AXI VIP به یک پروژه در Vivado فرایند شبیه سازی اینترفیس AXI4-Lite با AXI VIP را به طور کامل بررسی کنیم.